OFERTA i REGULAMIN PROMOCJI

 

REGULAMIN PROMOCJI

 

„10% KWOTY WYDANEJ NA ZAKUPY W WITAN CENTRUM PODŁÓG, DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA NA ZAKUP AKCESORIÓW I LISTEW ORAZ USŁUG DODATKOWYCH”

 

Czas trwania 06.04.2020 – 31.08.2020

  1. Postanowienia ogólne:

1.1 Nazwa promocji: „10% kwoty wydanej na zakupy w WITAN Centrum Podłóg,
do dalszego wykorzystania na zakup akcesoriów i listew oraz usług dodatkowych”

1.2 Organizatorem promocji jest WITAN Centrum Podłóg Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu, ul. Pszczyńska 70, 43-267 Suszec zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329873, reprezentowaną przez pana Witolda Ruszczyńskiego, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, NIP: 651 169 35 85, zwanym dalej („Organizatorem”).

  1. Warunki korzystania z promocji:

2.1 Czas trwania promocji: 06.04.2020 – 31.08.2020

2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji: Salon Sprzedaży WITAN Centrum Podłóg w Suszcu. 2.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.4 Promocja skierowana jest do klientów detalicznych i dotyczy zakupów towarów i usług WITAN Centrum Podłóg sp. z o.o.

2.5 Do skorzystania z promocji uprawnieni są wyłącznie osoby polecone przez Współpracującego Partnera WITAN.

2.6 Promocja nie dotyczy zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepu Internetowego.

  1. Szczegółowe warunki promocji:

3.1 Promocja polega na przyznaniu klientowi, który w trakcie czasu trwania promocji, złoży zamówienie w WITAN na zakup produktów i usług wymienionych w Ofercie Produktowej dedykowanej dla Klientów KACHEL DEWELOPMENT i zakupi („Pakiet Promocyjny„) z PAKIETU WINYL lub LAMINAT, do udzielenia rabatu na kolejne zakupy towarów i usług WITAN Centrum Podłóg sp. z o.o. w wysokości 10% kwoty wydanej na zakup Produktu Promocyjnego („Rabat„). Zakupiony Produkt Promocyjny może składać się wyłącznie
z towarów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w tym, co najmniej 50 m2 zakupionej podłogi.

3.2 Do skorzystania z Rabatu podczas kolejnych zakupów w WITAN Centrum Podłóg sp.
z o.o. uprawnia Klienta formuła, za każde wydane przez Klienta 1000 zł, udzielony zostaje rabat w wysokości 100 zł.

3.3 Promocja skierowana jest do klientów spełniających warunki wskazane w niniejszym Regulaminie. W przypadku klienta niespełniającego ww. warunki, Organizator ma prawo do odmowy zastosowania Rabatu lub do domagania się zwrotu

korzyści uzyskanych przez klienta niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

  1. Inne postanowienia:

4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać:

WITAN Centrum Podłóg sp. z o.o., ul. Pszczyńska 70, 43-267 Suszec

Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.

Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych

z nabytym towarem (w tym składania reklamacji co do jego jakości) wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4.2 Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe klienta tj. imię i nazwisko, adres,

telefon oraz opis i powód reklamacji.

4.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą

promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4.5 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2020

 

Załącznik nr 1 – Oferta Produktów i Usług WITAN Centrum Podłóg sp. z o.o.

Deutsch
Polski English (UK) Deutsch